Zaloguj | Dodaj firmę

Przetargi Kraków

« powrót

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g. oraz zwrotu przesyłek niedoręcznych.

2011-11-29 10:00 

Termin składania ofert

Kraków woj. małopolskie 

Lokalizacja

najniższa cena 

Kryteria oceny ofert

Usługi 

Rodzaj zamówienia

Przetarg nieograniczony 

Tryb zamówienia

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie 

Zamawiający

2011-11-21 

Data publikacji ogłoszenia

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) Nazwa i adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 49-117 Kraków, woj. małopolskie, , tel. 12 6195410
Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow-podgorze.sr.gov.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50 g. oraz zwrotu przesyłek niedoręcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50g. oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, a w szczególności:- Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie: a)przesyłek listowych krajowych nierejestrowanych,b)przesyłek listowych krajowych nierejestrowanych priorytetowych, c)przesyłek listowych krajowych rejestrowanych, d)przesyłek listowych krajowych rejestrowanych priorytetowych, e)przesyłek listowych krajowych rejestrowanych z potwierdzeniem odbioru (ZPO), f)przesyłek listowych krajowych rejestrowanych priorytetowych z potwierdzeniem odbioru (ZPO), g)przesyłek listowych zagranicznych rejestrowanych, ekonomicznych z potwierdzeniem odbioru, h)przesyłek listowych zagranicznych rejestrowanych, priorytetowych z potwierdzeniem odbioru, i)paczek pocztowych krajowych rejestrowanych ekonomicznych, j)paczek pocztowych krajowych rejestrowanych priorytetowych, k)paczek pocztowych rejestrowanych ekonomicznych z potwierdzeniem odbioru krajowych, l)paczek pocztowych rejestrowanych priorytetowych z potwierdzeniem odbioru krajowych, m)paczek pocztowych zagranicznych rejestrowanych ekonomicznych z potwierdzeniem odbioru. - Zwrot przesyłek do Zleceniodawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy na adres wskazany na przesyłce.- Odbiór przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego. 2. Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności przesyłki listowe o wagach:a) 51-100 gram (gabaryt A i B), b) 101-350 gram (gabaryt A i B), c) 351-500 gram (gabaryt A i B), d) 501-1000 gram (gabaryt A i B), e) 1001-2000 gram (gabaryt A i B), oraz paczki pocztowe w następujących przedziałach wagowych: a) do 1 kg, b) 1-2kg, c) 2-5 kg, d) 5-10 kg, e) 10-15 kg, f) 15-20 kg. Dane dotyczące ilości zamawianych przesyłek zawarte są w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku zaistnienia okoliczności, których wynikiem będzie zmniejszenie zapotrzebowania na wysyłanie przesyłek pocztowych zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia ilościowego przedmiotu zamówienia. 3. Usługi pocztowe świadczone będą na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. 4. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą. 5. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - przesyłki listowe nierejestrowane krajowe o wadze powyżej 50 g, - przesyłki listowe rejestrowane nadane i doręczane za pokwitowaniem lub z potwierdzeniem odbioru o wadze powyżej 50 g krajowe i zagraniczne, - paczki krajowe i zagraniczne - przesyłki rejestrowane zawierające rzeczy, z uwzględnieniem podziału na przesyłki ekonomiczne i priorytetowe oraz gabarytów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 ze zm.). 6. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i wagowej. Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu listów poleconych według wzoru druku Zamawiającego - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.10.2010r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 190 poz. 1277) oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U Nr 108 poz. 1022). Przesyłki nierejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu nadanych przesyłek. Wykazy sporządzane będą w dwóch egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. 7. Zamawiający umieszcza na przesyłkach w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, polecona z potwierdzeniem odbioru/z podziałem na ekonomiczne i priorytetowe) na stronie adresowej przesyłki. 8. Wykonawca zobowiązany jest doręczać przychodzące przesyłki pocztowe do siedziby Zamawiającego każdego dnia roboczego, wg następującego podziału: - przesyłki przeznaczone dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6 i 7, 31-547 Kraków, pomieszczenie Dziennika Podawczego znajdującego się na poziomie (-1), w pawilonie K, - przesyłki przeznaczone dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Mogilska 17, 31-542 Kraków, pomieszczenie Dziennika Podawczego pokój 19, parter,- przesyłki przeznaczone dla VIII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skale Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Rynek 29, Skała 32-043. 9. Przesyłki przeznaczone do wysyłki odbierane będą z siedziby Zamawiającego, wskazanej w pkt. I SIWZ z następujących pomieszczeń: - pokój A-13 - przesyłki listowe, tel. kontaktowy 12/ 619-58-59, - Dziennik Podawczy, pawilon K, poziom (-1) - paczki. tel. kontaktowy 12/619-54-15, - sekretariat VIII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skale, ul. Rynek 29, Skala 32-043, tel. 12/389-16-50. Odbiór w dwóch turach każdego dnia roboczego: - I tura w godzinach od. 7.00 do 7.30, - II tura w godzinach 14:00 - 14:30. Przesyłki będą nadawane przez Wykonawcę w dniu ich odbioru od Zamawiającego. 10. Odbioru przesyłek wychodzących dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia wraz z dokumentem tożsamości. 11. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy. Wszelkie oznaczenia przesyłek rejestrowanych muszą być zapewnione przez Wykonawcę. 12. Zamawiający będzie korzystał z własnych wzorów druku potwierdzenia odbioru - załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.10.2010r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 190 poz. 1277) oraz załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U Nr 108 poz.1022). 13. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na stronie adresowej przesyłki w miejscu przeznaczonym na znak opłaty pocztowej napisu (nadruku) lub odcisku pieczęci o treści uzgodnionej z Wykonawcą. 14. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w w/w terminie Wykonawca sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.10.2010r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 190, poz. 1277), Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 108 poz. 1022) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 ze zm.). 15. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 ze zm.) Wykonawca powinien posiadać odpowiednią ilość placówek zdawczo-odbiorczych. Placówki winny być czynne min. 5 dni w tygodniu. 16. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć przesyłki listowe krajowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9.01.2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 ze zm.). 17. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za nie wykonaną jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. 18. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania. 19. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 20. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo pocztowe (art. 57, 58 ustawy Prawo pocztowe (Dz. U. 2008 Nr 189 poz. 1159 z poźn. zm.); 21. Wykonawca odpowiada za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych chyba, że nastąpiło to w skutek siły wyższej. 22. Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie wszystkich przesyłek pocztowych oraz ich ewentualny zwrot i reklamacje będą realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności niżej wymienionymi: - Ustawa z dnia 12.06.2003r.- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008r., Nr 189 poz.1159 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.10.2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r., Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.01.2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 5, poz. 34 z późn. zm.), - Światowa Konwencja Pocztowa - Protokół Końcowy - Genewa 2008, - Regulamin Poczty Listowej -Protokół końcowy Berno 2008, - Regulamin dotyczącego paczek pocztowych - Protokół końcowy Berno 2008, - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U.64.43.296 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym z dnia 12.10.2010 roku (Dz. U. Nr 190, poz. 1277), - Kodeks postępowania karnego ( Dz.U.97.89.555 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym z dnia 18 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 108, poz. 1022), - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: -

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0, 64112000-4, 64113000-1

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 1325372400

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Wadium

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) Zaliczki

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli złoży aktualne zezwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ustawy Prawo pocztowe z dnia 12.06.2003 r. (Dz. U. 2008 Nr 189 poz. 1159 z późn. zm.).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia warunku będzie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł każda.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nie dotyczy

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.6) Inne dokumenty
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

  Przetarg nieograniczony

  IV.2) Kryteria oceny ofert

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) Zmiana umowy

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) Wykonawca ma prawo do zmiany cen jednostkowych za świadczenie usług pocztowych wyłącznie po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub w sposób określony w ustawie Prawo Pocztowe i powiadomieniu niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego. 2) Zmiany cen jednostkowych dotyczących tzw. opustów cenowych w stosunku do poszczególnych pozycji wpisanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym oferty stanowiącym załącznik do umowy w związku z regulacjami zawartymi w porozumieniu zawartym przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub inny organ państwowy. 3) W przypadku zmiany przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe, w czasie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zastosuje obowiązujący podatek VAT.

  IV.4) Informacje administracyjne

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow-podgorze.sr.gov.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-11-29, godzina: 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-20

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie